Disclaimer

Disclaimer

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door StenVi Advies. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Elke aansprakelijkheid van deze site, werknemers of vertegenwoordigers van StenVi Advies en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site: StenVi Advies behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat StenVi Advies altijd verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch StenVi Advies, noch haar werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, wanneer die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door StenVi Advies.

Door informatie aan StenVi Advies te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door StenVi Advies geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Persoonsgegevens die u StenVi Advies via deze site verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de reden waarom u ons deze gegevens verstrekt hebt. Indien gewenst kunnen wij u onze Privacy Statement toesturen. Wij registreren geen cookies.

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, neemt u dan s.v.p. contact op.

Leveringsvoorwaarden Stenvi Advies

Op al onze offertes, leveringen en werkzaamheden zijn van toepassing de onderstaande leveringsvoorwaarden van StenVi Advies van toepassing.

Scroll naar boven